PRZETARG -Dostawa wyposażenia medycznego 27.08.2020r.

Ogłoszenie nr 578366-N-2020 z dnia 2020-08-27 r.
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Dostawa wyposażenia medycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4
Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Nr projektu WND- RPPD.08.04.01-20-0068/18
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, krajowy numer identyfikacyjny 45019933200000, ul. Rybaki 3 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (48) 86 2162820, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.faks (48) 86 2162820.

 

Ogłoszenie BIP

SIWZ Dostawa wyposażenia medycznego

SIWZ Dostawa wyposażenia medycznego

Zał. Nr 1.1 do SIWZ - OPZ Aparatura medyczna

Zał. Nr 1.2 do SIWZ - OPZ Sprzęt rehabilitacyjny

Zał. Nr 1.3 do SIWZ - OPZ Myjnia dezynfektor

Zał. Nr 2 do SIWZ - IPPU - Dostawa

Zał. Nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Zał. Nr 3.1 do SIWZ - Wycena aparatura medyczna

Zał. Nr 3.2 do SIWZ - Wycena sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 3.3 do SIWZ - Wycena brudownik

Zał. Nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

Zał. Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 6 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. Nr 7 do SIWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Odpowiedzi na pytania 01.09.2020

Informacja z otwarcia ofert do postępowania EA.361.4.2020

Ogłoszenie o wyniku postępowania EA.361.4.2020