PRZETARG - Dostawa wyposażenia medycznego

Ogłoszenie nr 554664-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Dostawa wyposażenia medycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4
Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Nr projektu WND- RPPD.08.04.01-20-0068/18
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, krajowy numer identyfikacyjny 45019933200000, ul. Rybaki 3 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (48) 86 2162820, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.faks (48) 86 2162820.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wopitu.pl/

Ogłoszenie BZP - ZP400PodgladOpublikowanego

SIWZ Dostawa wyposażenia medycznego

Zał. nr 1.1 do SIWZ - OPZ respirator

Zał. nr 1.2 do SIWZ - OPZ aparatura medyczna

Zał. nr 1.3 do SIWZ - OPZ sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 1.4 do SIWZ - OPZ Brudownik

Zał. nr 2 do SIWZ - IPPU - Dostawa

Zał. Nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Zał. nr 3.1 do SIWZ -Wycena respirator

Zał. nr 3.2 do SIWZ - Wycena aparatura medyczna

Zał. nr 3.3 do SIWZ - Wycena sprzęt rehabilitacyjny

Zał. nr 3.4 do SIWZ - Wycena brudownik

Zał. Nr 4 do SIWZ - oświadczenie_dotyczace_podstaw_wykluczenia_z_postepowania

Zał. Nr 5 do SIWZ - oświadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu

Zał. Nr 6 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. Nr 7 do SIWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Ogłoszenie o zmianie terminu 01.07.2020

Informacja o zmianie terminu 01.07.2020

Pytania i odpowiedzi 02.07.2020

Odpowiedzi na pytania 06.07.2020 + zmiana terminu postępowania

Ogłoszenie o zmianie terminu 06.07.2020

Informacja z otwarcia ofert 9.07.2020r

Informacja o wyniku postepowania EA.361.3.2020