PRZETARG - Dostawa wyposażenia meblowego

Ogłoszenie nr 553626-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Dostawa wyposażenia meblowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1

Infrastruktura ochrony zdrowia Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0068/18

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, krajowy numer identyfikacyjny 45019933200000, ul. Rybaki 3 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (48) 86 2162820, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.faks (48) 86 2162820.

Adres strony internetowej (URL): http://www.wopitu.pl/

Ogłoszenie BZP - ZP400 Podglad Opublikowanego

SIWZ Dostawa wyposażenia meblowego

Zał. nr 1.1 do SIWZ - Opis meble i wyposażenie socjalne

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Opis meble medyczne

Zał. nr 2 do SIWZ - IPPU - Dostawa

Zał. Nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Zał. nr 3.1 - Wycena Meble i wyposażenie socjalne

Zał. nr 3.2 - Wycena Meble medyczne

Zał. Nr 4 do SIWZ - oświadczenie_dotyczace_podstaw_wykluczenia_z_postepowania

Zał. Nr 5 do SIWZ - oświadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu

Zał. Nr 6 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. Nr 7 do SIWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (termin1)

Pytania wraz z odpowiedziami+zmiana terminu 25.06.20

Odpowiedzi na pytania 26.06.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (termin 2)

Pytania i odpowiedzi - zmiana terminu 01.07.2020

Pytania i odpowiedzi 02.07.2020

Informacja z otwarcia ofert 7.07.2020

Informacja o wyniku postępowania EA.361.2.2020